Программа

Программа

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 169
СКОРОБAГАЧА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА
Шановні виборці!
Сьогодні в Україні де-факто йде війна, зупинити яку буде найголовнішим завданням Верховної Ради наступного скликання.Повернення до мирного життя в Україні не можливе без реформування правил, за якими живе країна. В економічній та гуманітарній самостійності регіонів України я вбачаю ключ до мирного врегулювання військового конфлікту на Сході країни.

-Децентралізація на ділі, а не на словах — запорука розвитку України –
 • надати територіальним громадам можливість обирати місцеву владу, йдеться, в першу чергу, про голів обласних та районних державних адміністрацій;
 • залишати більшість податків та місцевих зборів в регіонах. Це дасть змогу місцевим громадам направляти кошти на вирішення дійсно важливих для них проблем.

— Реформування життя країни – гарантія поступу вперед –

 • розробка та впровадження дієвого механізму компенсацій щодо підвищених тарифів на послуги ЖКГ;
 • податкова реформа, яка заохочуватиме розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Адже особисто я вихід з економічної кризи в Україні бачу у вільному розвитку малих та середніх підприємств, які чесно платять податки та не бояться приходу контролюючих та перевіряючих органів, єдиним завданням яких є побори;
 • медична та пенсійна реформи;
— В Україні має бути скасована каста недоторканих –
 • скасування депутатської недоторканності. Я, як людина, яка вперше обирається до парламенту, не бачу причин, чому 450 депутатів мають бути особливішими за десятки мільйонів українців. Переконаний, якби депутатська недоторканість була скасована попередніми складами Парламенту, кожен депутат відчував би відповідальність за свої вчинки, і більшість буремних подій останнього року оминули би Україну;
— За Харків! —
 • вважаю за необхідне, аби у Верховній Раді VIII скликання продовжило свою роботу позафракційне об`єднання депутатів «За Харків! За Слобожанщину!». Ефективність роботи цього утворення доведена хоча б тим, що кордони Харкова були розширені.
— Зручне місто – комфорт для городян –
 • добудова станції метро «Перемога» та подальший розвиток метрополітену;
 • відновлення інфраструктури цивільного захисту. Що мається на увазі: повна інвентаризація та ремонт галузевих та цивільних бомбосховищ. Створення та функціонування народних дружин, які разом з міліцією патрулювали б місто та слідкували за порядком у ньому. Створення бригад першої медичної допомоги у мікрорайонах міста. В подальшому, коли в Україні запанує мир, інфраструктура цивільного захисту має знаходитися під контролем громадськості та у постійній готовності до використання;
 • ремонт мереж тепло- та водопостачання, зношеність яких обчислюється десятками років. Центральна влада завжди вважала, що їхнє відновлення – справа рук влади місцевої, але ніколи не створювала умов для того, аби на місцях можна було вирішувати цю проблему;
 • створення у кожному дворі Харкова спортивних майданчиків, а на міських дорогах та магістралях – велодоріжок;
— Підтримка молоді Харкова – підтримка майбутнього міста —
 • розвиток молодіжного житлового кредитування у Харкові, який є студентською столицею України;
 • створення спеціального фонду для безкоштовного навчання у Вищих навчальних закладах міста талановитої молоді;
— Розвиток підприємництва та підтримка промисловості – це шлях до успіху —
 • залучення іноземних інвестицій для подальшого розвитку інфраструктури Харкова. Такі інвестиції – це конкретні робочі місця на будівництві доріг, відновленні інженерних мереж, торгівельних майданчиках тощо.

Українцям — можливості! Харкову — розвиток! Україні — мир!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата в народные депутаты Украины
в одномандатном избирательном округе № 169
СКОРОБAГАЧА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Уважаемые избиратели!
Сегодня в Украине де-факто идет война, остановить которую будет главной задачей Верховной Рады следующего созыва.
Возвращение к мирной жизни в Украине невозможно без реформирования правил, по которым живет страна. В экономической и гуманитарной самостоятельности регионов Украины я вижу ключ к мирному урегулированию военного конфликта на востоке страны.

— Децентрализация на деле, а не на словах — залог развития Украины —
 • Предоставить территориальным общинам возможность выбирать местную власть, говорится, в первую очередь, о главах областных и районных государственных администраций;
 • Оставлять большинство налогов и местных сборов в регионах. Это позволит местным общинам направлять средства на решение действительно важных для них проблем.

— Реформирование жизни страны — гарантия продвижения вперед —

 • Разработка и внедрение действенного механизма компенсаций касательно повышенний тарифов на услуги ЖКХ;
 • Налоговая реформа, которая будет поощрять развитие малого и среднего бизнеса в Украине.
  Ведь лично я выход из экономического кризиса в Украине вижу в свободном развитии малых и средних предприятий, которые честно платят налоги и не боятся прихода контролирующих и проверяющих органов, единственной задачей которых является поборы;
 • Медицинская и пенсионная реформы;
— В Украине должна быть отменена каста неприкасаемых —
 • Отмена депутатской неприкосновенности. Я, как человек, который впервые избирается в парламент, не вижу причин, почему 450 депутатов являются особенными из десятков миллионов украинцев. Убежден, если бы депутатская неприкосновенность была отменена предыдущими составами парламента, каждый депутат чувствовал бы ответственность за свои поступки, и большинство бурных событий последнего года обошли бы Украину;
— За Харьков! —
 • Считаю необходимым, чтобы в Верховной Раде VIII созыва продолжило свою работу внефракционное объединение депутатов «За Харьков! По Слобожанщине ». Эффективность работы этого образования доказана хотя бы тем, что границы Харькова были расширены.
— Удобный город — комфорт для горожан —
 • Достройка станции метро «Победа» и дальнейшее развитие метрополитена;
 • Восстановление инфраструктуры гражданской защиты. Что имеется в виду: полная инвентаризация и ремонт отраслевых и гражданских бомбоубежищ. Создание и функционирование народных дружин, которые вместе с милицией патрулировали бы город и следили за порядком в нем. Создание бригад первой медицинской помощи в микрорайонах города. В дальнейшем, когда в Украине воцарится мир, инфраструктура гражданской защиты должена находиться под контролем общественности и в постоянной готовности к использованию;
 • Ремонт сетей тепло-и водоснабжения, изношенность которых исчисляется десятками лет. Центральная власть всегда считала, что их восстановление — дело рук местной власти, но никогда не создавала условий для того, чтобы можно было решать эту проблему на местах;
 • Создание в каждом дворе Харькова спортивных площадок, а на городских дорогах и магистралях — велодорожек;
— Поддержка молодежи Харькова — поддержка будущего города —
 • Развитие молодежного жилищного кредитования в Харькове, который является студенческой столицей Украины;
 • Создание специального фонда для бесплатного обучения в высших учебных заведениях города талантливой молодежи;
— Развитие предпринимательства и поддержка промышленности — это путь к успеху —
 • Привлечение иностранных инвестиций для дальнейшего развития инфраструктуры Харькова. Такие инвестиции — это конкретные рабочие места на строительстве дорог, восстановлении инженерных сетей, торговых площадках и т.д..

Украинцам — возможности! Харькову — развитие! Украине — мир!